TADANO

 

產品資訊

 

 

ATF220G_5

ATF 全路面越野式系列

機種/型號

最大吊重能力

吊桿長(m)

吊車驅動型式

吊車淨重

規格

型錄

ATF 400G-6 400t x 2.7m 15.0-60.0 12x8x12 72.0t 中文 英文
ATF 220G-5 220t x 2.5m 13.2-68.0 10x8x8 60.0t 中文 英文
ATF 180G-5 180t x 2.7m 13.2-60.0 10x8x10 60.0t 中文 英文
ATF 130G-5 130t x 2.7m 12.8-60.0 10x6x10 60.0t 中文 英文
ATF 100G-4 100t x 2.3m 11.1-51.2 8x4x6 60.0t 中文 英文
ATF 70G-4 70t x 2.5m 11.0-44.0 8x6x8 48.0t - 英文
ATF 50G-3 50t x 2.5m 10.0-40.0 6x6x6 36.0t 中文 英文
ATF 40G-2 40t x 2.5m 10.5-35.2 4x4x4 24.0t 中文 英文

 

 

GR-700EX

 GR越野式系列

機種/型號

最大吊重能力

主桿長(m)

副桿長(m)

吊車淨重

規格 型錄
GR-1450EX 145t x 2.5m 13.1-61.0 10.3-18.0 90.8t 中文/英文 英文
GR-800EX 80t x 3.0m 12.0-47.0 10.7-17.7 51.4t 中文/英文 -
GR-600EX 60t x 3.0m 11.0-43.0 9.9-17.7 43.7t 中文/英文 -
GR-500EXL 51t x 2.5m 11.1-42.0 8.0-12.7 38.3t 中文/英文 -
GR-300EX 30t x 3.0m 9.7-31.0 7.2-12.8 27.0t 中文/英文 -
GR-250N-2 30t x 3.0m 9.7-31.0 3.6-5.5 26.9t 中文/日文 日文
GR-120NL-2 12t x 2.0m 5.3-23.8 3.6-5.5 14.1t 中文/日文 日文

 

 

GT-550EX

 GT傳統卡車式系列

機種/型號

最大吊重能力

主桿長(m)

副桿長(m)

吊車驅動型式

吊車淨重

規格 型錄
GT-750EL 80t x 3.0m 12.0-47.0 9.0&14.3 8x4x4 45.7t 中文說明書 英文
GT-600EX 60t x 3.0m 11.1-43.0 8.8&15.2 8x4x4 41.5t 中文/英文 英文
GT-550E-2  55t x 3.0m
*OPT60t
11.1-42.0 8.8&15.2 8x4x4 41.5t 中文/英文 英文
GT-350E-2  35t x 3.0m 10.6-34.0 8.8&15.2 8x4x4 33.8t 英文 -

 

*ATF系列在德國生產、GR系列在日本生產、GT550/GT352E-2在中國生產、GT系列在日本生產;以上四項產品皆由日本多田野設計組裝生產。

 

Back to top